Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aprašas

                                                                                                                                                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                                      UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“
                                                                                                                                                                                                                                      Direktorės Vilijos Kildienės
                                                                                                                                                                                                                                      2020 m. gruodžio mėn. 28 d. įsakymu Nr. 20-40

 

UAB „GAIŽIŪNŲ ŠEIMOS KLINIKA“
NUOTOLINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ (toliau – Klinika) nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario (bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo, akušerio,) (toliau – šeimos gydytojo komandos narys) konsultacijų, teikiamų pacientui, ir gydytojo konsultacijų, teikiamų gydytojui, (toliau kartu vadinama nuotolinėmis konsultacijomis) reikalavimus bei tvarką.

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-2569 „Dėl Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Klinika pasirenka paciento poreikius labiausiai atitinkantį asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą (kontaktinę ar nuotolinę konsultaciją).Gydytojas ir šeimos gydytojo komandos narys negali teikti tik nuotolinių konsultacijų.
4. Visi paciento asmens duomenys ir medicinos dokumentai, susiję su Apraše nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tvarkomi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), kaip nustatyta Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V- 657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-657), ir Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS).

5. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
5.1. Nuotolinė gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacija – ambulatorinės asmens

sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai Aprašo nustatyta tvarka, naudojant nuotolinio ryšio priemones, pacientui (ar jo atstovui pagal įstatymą arba pagal pavedimą (toliau – atstovas)) teikiama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojui ar šeimos gydytojo komandos nariui ir pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku.

5.2. Nuotolinė gydytojo konsultacija gydytojui – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai Aprašo nustatyta tvarka,naudojant nuotolinio ryšio priemones, teikiama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kai ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ (toliau – konsultuojančioji ASPĮ) dirbantis gydytojas konsultuoja kitos ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ (arba tos pačios ASPĮ kito padalinio ar kitos profesinės kvalifikacijos) (toliau – konsultuojamoji ASPĮ) gydytoją pacientų sveikatos būklės įvertinimo, diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų, tyrimų ir procedūrų skyrimo, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bei medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – MPP) (įskaitant tuos, kurių išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) išrašymo, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų, elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, pratęsimo ir (ar) kitais sveikatos priežiūros klausimais abiem esant skirtingose vietose tuo pačiu ar skirtingu laiku.

5.3. Nuotolinio ryšio priemonės – vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonės (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitos elektroninių ryšių technologijos, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį ir kurios gali būti naudojamos teikiant ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu ar skirtingu laiku.

II. PACIENTO AR JO ATSTOVO IDENTIFIKAVIMO, NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ REGISTRACIJOS BEI TEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Nuotolinės konsultacijos Klinikoje teikiamos darbo dienomis nustatytu laiku garso ryšio priemone – tam tikslui skirtu mobiliu telefonu.
7. Nuotolines konsultacijas teikiantys gydytojai ir šeimos gydytojo komandos nariai negali naudoti asmeninių mobiliųjų įrenginių (telefonų, kompiuterių, planšetinių kompiuterių) jungtis prie programinės įrangos, įrankių ar bendravimo platformų, taip pat naudoti šiose platformose sukurtų asmeninių paskyrų.

8. Gydytojas ar šeimos gydytojo komandos narys paciento registracijos metu dėl nuotolinės konsultacijos sutartu ir atžymėtu laiku Klinikos informacinės sistemos (toliai – IS) vizitų tinklelyje paskambinęs paciento nurodytu kontaktiniu telefono numeriu, prieš pradedant teikti nuotolinę konsultaciją, identifikuoja pacientą:

8.1. pacientas (ar jo atstovas) privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis;

8.2. gydytojas ar šeimos gydytojo komandos narys patikrina pateiktą informaciją Klinikos informacinėje sistemoje.

8.3. Skambinančiąjam teisingai atsakius į užduotus klausimus, laikoma, kad skambinantysis asmuo yra autentifikuotas kaip pacientas.

8.4. Sveikatos priežiūros specialistų teisės ir pareigos, identifikuojant pacientą ar jo atstovą:
8.4.1. užduoti papildomus klausimus: šeimos gydytojo vardą, pavardę, bendrinius klausimus

susijusius su paciento liga, skiriamus vaistus ir pan.;
8.4.2. neteikti paslaugos, jei kyla įtarimų dėl paciento identifikavimo

8.5. Klinikos turimi asmens duomenys tvarkomi pagal viešai skelbiamą Asmens duomenų tvarkymo taisykles.

8.6. visi paciento asmens duomenys ir medicinos dokumentai, susiję su Nuotolinių konsultacijų teikimu, tvarkomi ESPBI IS, taip pat Klinikos pacientų registracijos IS.

8.7. nuotolinių konsultacijų metu vaizdo ir (ar) garso įrašymas draudžiamas. 9. Paciento sutikimo gauti nuotolinės konsultacijos paslaugą gavimo tvarka:

9.1. iki šio aprašo įsigaliojimo, pacientas sutikimą dėl nuotolinių paslaugų gavimo yra pasirašęs formoje „Paciento sutikimas gauti informaciją elektroninėmis ryšių priemonėmis“, patvirtintoje direktoriaus įsakymu, laikomas galiojančiu, tik šeimos gydytojas, numatęs, kad reikalinga nuotolinė gydytojo specialisto konsultacija, suderina su pacientu sutikimą žodžiu ir formoje E025 papildomai įrašo „Pacientas sutinka, kad dėl jo sveikatos būklės būtų konsultuojamasi nuotolinės gydytojo konsultacijos gydytojui būdu“;

9.2. pacientams, kurie nėra davę sutikimo pasirašytinai formoje „Paciento sutikimas gauti informaciją elektroninėmis ryšių priemonėmis “:

9.2.1. registruojant pacientą telefonu nuotolinei konsultacijai gaunamas žodinis paciento (ar jo atstovo) sutikimas, kuris pažymimas Klinikos IS POLIS detalios asmens informacijos dalyje „Paciento sutikimai“, uždedant varnelę prie sutikimo „Pacientas sutinka gauti nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugas”;

9.2.2. registruojant pacientą gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario nuotolinei konsultacijai pacientas informuojamas, kad atsisakius duoti sutikimą nuotolinės konsultacijos paslauga negalės būti teikiama;

9.2.3. kai pacientas pats registruojasi naudojantis Klinikos svetainėje esančia pacientų išankstinio registravimo sistema ir pasirenka laiką, skirtą nuotolinei konsultacijai, kuri nurodyta gydytojo darbo grafiko vizitų tinklelyje, laikoma, kad pacientas ar jo atstovas sutinka gauti nuotolinės konsultacijos paslaugą;

9.2.4. pirmos kontaktinės konsultacijos metu duodama pasirašyti formą „Paciento sutikimas gauti informaciją elektroninėmis ryšių priemonėmis“, kuri įklijuojama į asmens sveikatos istoriją.
10. Pacientų registravimo gauti nuotolines konsultacijas būdai ir tvarka:

10.1. pacientas ar jo atstovas pasiskambinęs į Kliniką telefonais +370 37 338286 arba +370 600 00451, turi informuoti registratūros darbuotoją apie pageidavimą gauti nuotolinės konsultacijos paslaugą telefonu. Tuomet pacientas registruojamas Klinikos IS į šeimos gydytojo, prie kurio pacientas yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, ar kartu dirbančio šeimos gydytojo komandos nario.

artimiausią laisvą nuotolinės konsultacijos paslaugai teikti skirtą tinklelio vietą. IS komentarų skiltyje nurodoma informacija apie nuotolinės konsultacijos paslaugos gavimą, patikslinamas paciento (ar jo atstovo) kontaktinis telefono numeris ir informuojama, kada su juo susisieks gydytojas;

10.2. pacientas užregistruojamas šeimos gydytojo ar jo komandos nario Klinikos IS POLIS tiesioginės arba nuotolinės konsultacijos metu;

10.3. pacientas, pageidaujantis gauti nuotolinės konsultacijos paslaugą, registruojasi savarankiškai internetu per Klinikos svetainėje esančią registracijos sistemą arba IPR pasirinkdamas gydytojo darbo grafiko tinklelyje laiką tokiai konsultacijai gauti.
11. Nuotolinių gydytojų ar šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui teikimo tvarka ir informacija:

11.1. Teikiant nuotolinę gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario konsultaciją pacientui gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario darbo vietoje gali būti ir (ar) nuotolinio ryšio priemonėmis kartu prisijungę gali būti tik tie sveikatos priežiūros specialistai, kurie tiesiogiai susiję su nuotolinės gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos pacientui teikimu. Minėtos paslaugos teikimo metu kitiems asmenims būti gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario darbo vietoje ir (ar) nuotolinio ryšio priemonėmis kartu prisijungti yra draudžiama.

11.2. Nuotolinę gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario konsultaciją pacientui gali teikti šeimos gydytojas (arba pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas, gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas chirurgas) (toliau – šeimos gydytojas) ir šeimos gydytojo komandos narys;

11.3. Šeimos gydytojai ir šeimos gydytojo komandos nariai, teikdami nuotolinę gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario konsultaciją pacientui, tuo pačiu metu negali teikti nuotolinės ar kontaktinės konsultacijos kitam pacientui ar gydytojui;

11.4. Nuotolinė šeimos gydytojo konsultacija pacientui gali būti teikiama, jei pacientas kreipiasi: 11.4.1. dėl ūmaus sveikatos būklės sutrikimo arba ūminės ligos, arba dėl lėtinės ligos paūmėjimo, arba kai atliekama ilgalaikė paciento sveikatos būklės stebėsena pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytusreikalavimus, irtai yra ne pirmas paciento kreipimasis dėl to ligos epizodo ar dėl ilgalaikio

paciento sveikatos būklės stebėjimo; 11.4.2. dėl lėtinės ligos;

11.4.3. dėl įtariamos užkrečiamosios ligos, nurodytos elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

11.4.4. dėl kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios gali būti suteiktos be paciento tiesioginio kontakto su gydytoju.

11.5. Nuotolinę šeimos gydytojo konsultaciją pacientui sudaro:

  1. 11.5.1.  anamnezės surinkimas, paciento sveikatos būklės įvertinimas;

  2. 11.5.2.  paciento konsultavimas, išvadų, rekomendacijų parengimas;

  3. 11.5.3.  privalomų medicinos dokumentų užpildymas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikimas į ESPBI IS;

  4. 11.5.4.  kiti būtini atlikti veiksmai, reikalingi nuotolinei gydytojo konsultacijai pacientui suteikti;

  5. 11.5.5.  pagal poreikį: diagnostinių ir/ar gydomųjų paslaugų, tyrimų ir

procedūrų paskyrimas, atliktų diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų ir procedūrų rezultatų įvertinimas, aptarimas, vaistinių preparatų ir (ar) MPP išrašymas ir (ar) skyrimo pratęsimas, elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas, pratęsimas, jei tai numatyta nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, siuntimo išdavimas gydytojo specialisto konsultacijai, prireikus kontaktinės konsultacijos, paciento užregistravimo į konsultaciją organizavimas.

11.6. Nuotolinė šeimos gydytojo komandos nario konsultacija pagal atitinkamo šeimos gydytojo komandos nario kompetenciją pacientui gali būti teikiama, jei pacientas kreipiasi dėl MPP paskyrimo ir (ar) išrašymo, dėl medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo ar vaistinių preparatų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše, skyrimo ir išrašymo sveikatos apsaugos ministro nustatytomis sąlygomis, dėl normalios eigos nėštumo metu atsiradusių neįprastų simptomų ar kitų aplinkybių, dėl kurių pacientė nori pasitarti su nėštumą prižiūrinčia akušere, dėl lėtinės ligos, jeigu pacientui ar jo atstovui reikalingas patarimas dėl slaugos procedūrų ar priemonių taikymo, dėl iškilusių socialinių problemų, gydytojo nurodymu informuoti apie ligos eigą, reakcijas į paskirtą gydymą ir pan., pasitarti dėl lėtinių ligų savikontrolės priemonių taikymo, dėl fizinio aktyvumo pokyčių, atliekamų fizinių pratimų ar procedūrų poveikio.

11.7. Nuotolinės konsultacijos vykdomos kiekvieną darbo dieną pagal sudarytą darbo grafiką, kuriame išskirtas laikas nuotolinėms paslaugoms ir kontaktiniams vizitams;

11.8. Klinikos internetinėje svetainėje yra pateikiama visa informacija apie nuotolines paslaugas teikiančius specialistus, jų telefonai bei elektroninio pašto adresai.

11.9. Pradėdamas teikti nuotolines konsultacijas, gydytojas ar šeimos gydytojo komandos narys pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę – t.y. surenka informaciją apie paciento skundus, ligos ir gyvenimo anamnezes (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.

11.10. Pacientas yra atsakingas už nuotolinės konsultacijos metu suteiktą, ne pilnai suteiktą ar klaidingai suteiktą arba visai nesuteiktą informaciją, turinčią reikšmės nuotolinės konsultacijos metu priimtam sprendimui.

11.11. suteikus nuotolinę gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario konsultaciją pacientui, ESPBI IS formoje E025 pažymima nuotolinės gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario

konsultacijos pacientui suteikimo data, laikas, naudotos nuotolinio ryšio priemonės, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė ir suteiktos nuotolinės gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos pacientui turinys, išvados, pateiktos rekomendacijos ir užpildoma forma Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a-LK).

11.12. Neįvykus užregistruotai nuotolinei konsultacijai dėl laikino nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo paciento, sveikatos priežiūros specialistas tą pačią dieną arba, nesant galimybės tą pačią dieną, kitą dieną, susisiekia su pacientu ir suteikia reikalingą nuotolinę konsultaciją. Jei susiekus neįmanoma toliau tęsti nuotolinės konsultacijos, tokiu atveju nuotolinė konsultacija laikoma neįvykusia, tuomet sveikatos priežiūros specialistas iš anksto suderintu laiku registruoja pacientą naujai Nuotolinei konsultacijai.

III. NUOTOLINĖS GYDYTOJO KONSULTACIJOS GYDYTOJUI TEIKIMO TVARKA

12. Nuotolinė gydytojo konsultacija gydytojui teikiama tik dėl konkretaus paciento sveikatos būklės. 13. Pacientą gydytojo konsultacijos siunčiantis Klinikos gydytojas Aprašo 9.1. papunktyje nustatyta tvarka informuoja, kad pacientas nebus siunčiamas kontaktinės konsultacijos, o dėl jo sveikatos būklės bus konsultuojamasi nuotolinės gydytojo konsultacijos gydytojui būdu;
14. Dėl pacientų sveikatos būklės įvertinimo, diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų, tyrimų ir procedūrų skyrimo, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bei medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – MPP) (įskaitant tuos, kurių išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) išrašymo, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų, elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, pratęsimo ir (ar) kitais sveikatos priežiūros klausimais, naudojantis ESPBI IS, galimos šeimos gydytojo konsultacijos su ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu, pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu gydytoju.
15. Visi konkretaus paciento, dėl kurio sveikatos būklės norima konsultuotis, medicinos dokumentai tvarkomi (teikiami, gaunami ir kt.) ESPBI IS, kaip nustatyta teisės aktuose.
16. Klinikos gydytojas susisiekia telefonu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir užregistruoja pacientą nuotolinės konsultacijos paslaugai.
17. Konsultuojančioji įstaiga turi užregistruoti konsultuojamosios įstaigos gydytoją konsultacijos kreipimosi dieną. Nuotolinė konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo formos E027 ir kitų nuotolinei konsultacijai suteikti reikalingų paciento medicinos dokumentų pateikimo dienos konsultuojančiajai įstaigai.

18. KonsultuojančiosiosASPĮ gydytojas, gavęselektroniniu būdu užpildytą formą E027 su joje suformuluotu (-ais) klausimu (-ais) ir ESPBI IS visus reikalingus konkretaus paciento medicinos dokumentus, juos įvertina ir:

18.1. nusprendęs, kad pacientui reikalinga kontaktinė konsultacija, t. y. nuotoliniu būdu negalima nustatyti paciento sveikatos būklės, atlikti kitų reikalingų veiksmų, konsultuojančioji ASPĮ registruoja pacientą į kontaktinę konsultaciją. Apie tai pažymima ESPBI ISformoje E027-a ir formoje E025, kurioje nurodoma (-os) kontaktinės konsultacijos poreikio priežastis (-ys);

18.2. nusprendęs, kad gydytojo konsultaciją gydytojui galima suteikti, suteikia ją;

18.3. priima sprendimą siųsti pacientą atlikti tyrimo (-ų) ar gydytojo (-ų) konsultacijos, jis pateikia į ESPBI IS ir elektroniniu būdu pasirašo formą E027.
19. Konsultuojančiosios įstaigos gydytojas atsakymą formoje E027-a siuntimą išdavusiai įstaigai turi pateikti į ESPBI IS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas arba, jei siuntime buvo nurodyta, kad reikalinga skubi nuotolinė konsultacija, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo nuotolinės konsultacijos suteikimo dienos.

20. Jeigu suplanuota nuotoinė konsiltacija dėl laikino nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių nesuteikiama, organizuojama nauja nuotolinės konsultacijos paslauga pagal šią tvarką.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Nuotolinių konsultacijų metu paciento asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) tvarkomi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.
22. Pacientas ar jo atstovas nuotolinės konsultacijos metu privalo suteikti visą ir teisingą informaciją, reikalingą gydytojo sprendimui dėl konsultacijos formos (nuotolinės ar kontaktinės) priimti arba svarbią priimant sprendimus nuotolinės konsultacijos metu.

23. Klinikos darbuotojai, organizuojantys ir (ar) teikiantys nuotolines konsultacijas ar dalyvaujantys jas organizuojant ir (ar) teikiant, su Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašu ir, jei reikia, kitais susijusiais teisės aktais, supažindinami pasirašytinai.