Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“                                                        
Direktorės Vilijos Kildienės 
2018 m. spalio 4 d.  įsakymu Nr.18-49

UAB „GAIŽIŪNŲ ŠEIMOS KLINIKOS“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ (toliau – Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas, jų įgyvendinimą bei darbuotojų atsakomybę Klinikoje.
2. Šių Taisyklių nuostatos privalomos visiems pacientams bei jų atstovams, Klinikos lankytojams bei darbuotojams.
3. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Klinikos internetinėje svetainėje bei Klinikos registratūroje. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems Klinikos pacientams.
4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Sveikatos sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, LR Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, kurie yra pagrindas paciento ir įstaigos santykių reglamentavimui
5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai arba kiti teisės aktai.
6. Taisyklių tikslas - ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą, profesinę kompetenciją,  užtikrinti teisingą ir racionalų darbo organizavimą bei jo kokybę, efektyvų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, kurti geranorišką darbo aplinką, tinkamus darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais vadovaujantis LR įstatymais, poįstatyminiais aktais bei Klinikos įstatais.

7. Taisyklės, pasikeitus LR įstatymams ar Klinikos poreikiams, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


II. PACIENTO KREIPIMOSI Į ĮMONĘ TVARKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS


8. Laikoma, kad pacientas, atvykęs į kliniką savanoriškai arba į namus iškvietęs pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistą, yra informuotas ir sutinka, kad jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, nes Klinika yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje Klinikoje metu, o Klinikos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.
9. Sutikimą dėl ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išreiškia pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant Klinikos direktoriaus patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus, kurios yra įklijuojamos į pacientų ambulatorines asmens sveikatos istorijas.
10. Pacientų prisirašymo prie Klinikos tvarką reglamentuoja 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr.96-3400 su vėlesniais pakeitimais). 
11. Asmuo, pageidaujantis prisirašyti prie Klinikos, darbo laiku turi kreiptis į registratūrą bei pateikti savo asmens dokumentą. Jei prie Klinikos norima prirašyti nepilnametį asmenį, pateikiamas jo gimimo liudijimas bei jo atstovo asmens dokumentas.  
12. Prisirašant prie Klinikos užpildomas bei pasirašomas „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Pildant prašymą galima pasirinkti konkretų Klinikoje dirbantį šeimos gydytoją. 
13. Užpildęs „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a) asmuo patvirtina suprantąs ir sutinkąs, kad Klinika tvarkys jo asmens duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą, telefoną, elektroninio pašto adresą, socialinio draudimo numerį bei informaciją apie draustumą, taip pat ypatingus duomenis apie sveikatą. Duomenys bus tvarkomi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu. 
14. Paciento asmens kodas suvedamas į Klinikos informacinę sistemą (toliau-IS), taip pat supildomi tikslūs kiti asmens duomenys (telefono suvedimas į IS būtinas). Tituliniame ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) lape užrašomas IS konkrečiam pacientui suteiktas asmens sveikatos istorijos numeris.
15. Paslaugos nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiamos tik su jų atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Nepilnamečiams pacientams nuo 16 metų paslaugos teikiamos tik jiems sutinkant.
16. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje neteikiamos (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą).
17. Gydytojų konsultacijoms galima užsiregistruoti registratūroje - kreipiantis tiesiogiai darbo metu (I-V 8:00-19:00), telefonu (8 37) 338286 arba mob. 8 618 63786. Klinikos darbo laikas, adresas, telefonų numeriai skelbiami Klinikos interneto svetainėje http://www.kildosklinika.lt.
18. Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų:
18.1. Pacientas gali užsiregistruoti pas šeimos gydytoją atvykęs į Kliniką. Šiuo atveju pacientas kreipiasi į registratūrą, pateikia asmens dokumentą. Registratūros darbuotojas išduoda pacientui vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė.
18.2. Jei registracija vyksta telefonu, yra prašoma nurodyti vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientas užregistruojamas jam tinkamu laiku pas norimą gydytoją. Registratorė nurodo pacientui konsultacijos datą, laiką ir gydytojo pavardę, primena, kad atvykęs į Kliniką pacientas su savimi turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Konsultacijos laikas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų gydytoją.
18.3 Pacientas, negalėdamas atvykti į priėmimą nustatytu laiku, privalo apie tai kuo anksčiau informuoti registratūrą. Vizitą galima atšaukti paskambinus į registratūrą arba atvykus į Kliniką. 
18.4. Pacientus gydytojai priima eilės tvarka, pagal išankstinės registracijos sąrašus.
18.5. Be eilės priimami: 
18.5.1. sergantys pacientai, pagal ūmių klinikinių būklių ar būtinosios medicininės pagalbos teikimo indikacijas;  
18.5.2. pacientai, grįžę tą pačią dieną su tyrimų atsakymais.
18.6. Asmens sveikatos priežiūros specialistui susirgus ir nesant galimybės užtikrinti paslaugų teikimo, iš anksto užsiregistravę pacientai telefonu yra informuojami apie vizito pas asmens sveikatos priežiūros specialistą perkėlimą. Šiuo atveju su pacientu suderinama kita jo vizito data ir laikas. Už informavimą apie vizito atšaukimą bei jo perkėlimą atsakingas su asmens sveikatos priežiūros specialistu dirbantis slaugytojas.
18.7. Pacientų priėmime su gydytoju dirbantis slaugos specialistas yra atsakingas už eilės reguliavimą pacientų priėmimo metu ir priėmimo be eilės priežasčių paaiškinimą kitiems laukiantiems pacientams.
18.8. Ambulatorinė asmens sveikatos istorija yra Klinikos dokumentas, kuris saugomas jos registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei jo atstovai neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti), nešioti ar išnešti iš Klinikos. Pacientui prisirašius į kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo asmens sveikatos istorija išsiunčiama tai įstaigai pagal jos raštišką prašymą (forma 025-025-3/a).
18.9. Su gydytoju dirbantis slaugytojas prieš pacientų priėmimo pradžią pristato pacientų asmens sveikatos istorijas į gydytojo kabinetą. Iš anksto neužsiregistravusių pacientų asmens sveikatos istorijas į gydytojo kabinetą pristato slaugos darbuotojas prieš paciento priėmimą.
18.10. Gydytojas, nukreipdamas pacientą kito gydytojo konsultacijai kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, išduoda jam siuntimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 76-3028 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.
19. Pacientai į namus gali išsikviesti šeimos gydytoją, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinta šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarka. Gydytojo vizitas į namus registruojamas šiais atvejais: 
19.1. pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus; 
19.2. pas sergančius vaikus iki 1 metų amžiaus; 
19.3. pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
19.4. pas asmenis, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
19.5. pas pacientus, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);  
19.6. pas pacientus, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų. 
19.7. pas pacientus, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5ºC temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
19.8. Kitais atvejais sprendimą dėl vizito į namus reikalingumo priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas. 
20. Gydytojo iškvietimai į namus registruojami iki 11 val. registratūroje į žurnalą „Iškvietimų į namus registravimo knyga“. Gydytojas asmens sveikatos priežiūros paslaugas paciento namuose ar globos įstaigose teikia ne pacientų priėmimo kabinete valandomis.  
21. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka:
21.1 Būtinoji medicinos pagalba gydytojų kompetencijos ribose teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą. Teikiant būtinąją pagalbą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nuostatomis.
21.2. Suteikus būtinąją pagalbą pacientas, atsižvelgiant į  sveikatos būklę, išleidžiamas į    namus ambulatoriniam gydymui, arba jis transportuojamas į kitą medicininę įstaigą iškviečiant greitąją medicinos pagalbą. Jeigu reikalinga pacientą transportuoti, gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytoja/akušerė iškviečia greitąją medicinos pagalbą. Gydytojas, nukreipiantis pacientą į kitą medicininę įstaigą,  užpildo nukreipimą "Išrašas iš medicininių dokumentų" (F Nr. 027/a).
21.3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama įmonės darbo valandomis. Įmonės nedarbo metu, dėl sveikatos priežiūros ambulatorinių paslaugų teikimo skubos tvarka pacientai turi kreiptis į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės priėmimo skyrių, adresu Josvainių g. 2, Kaunas. 

III. NUOTOLINĖS PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

22. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSP paslauga) teikiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyta tvarka ir apimtimi:   
22.1. NSP paslauga – naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, teikiama šeimos gydytojo komandos nario paslauga pacientui, jam nevykstant į įstaigą. 
22.2. Šios paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.
23. Registravimo gauti NSP paslaugą tvarka:
23.1. NSP paslaugos įstaigoje teikiamos telefonu Klinikos registratūros darbo laiku;
23.2. Pacientas (ar jo atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą (toliau – atstovas)), pageidaujantis gauti NSP paslaugą, privalo skambinti į Klinikos registratūrą ir informuoti registratūros darbuotoją apie pageidavimą gauti nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą telefonu.  
23.3. Klinikos registratūros darbuotojas identifikuoja skambinantį asmenį Klinikos direktoriaus nustatyta tvarka bei registruoja pacientą NSP paslaugai gauti Klinikos informacinėje sistemoje (toliau – IS) į šeimos gydytojo, prie kurio pacientas yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, ar kartu dirbančio slaugytojo artimiausią laisvą NSP paslaugai teikti skirtą tinklelio vietą, patikslina paciento (ar jo atstovo) kontaktinį telefono numerį ir informuoja, kada su juo susisieks šeimos gydytojas, nurodydamas NSP paslaugai teikti skirtą laikotarpį iš IS vizitų tinklelio.
23.4. Šeimos gydytojas IS vizitų tinklelyje išankstinės registracijos NSP paslaugai gauti laiku skambina pacientui (ar jo atstovui) tik paciento nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą Klinikos direktoriaus nustatyta tvarka.
23.5. Pacientą iš anksto registruoti planine tvarka NSP paslaugai gauti šeimos gydytojas ar su juo dirbantis slaugos specialistas gali ir paciento paskutinio apsilankymo Klinikoje metu. 
23.6. Pacientas gali gauti NSP paslaugą tik tada, kai pasirašo Klinikos direktoriaus patvirtintą sutikimo NSP paslaugai gauti formą. 
24. Identifikavęs pacientą, šeimos gydytojas išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio NSP paslaugos teikimo.
25. Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui pas šeimos gydytoją įprastine tvarka. NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:
25.1. negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
25.2. paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;
25.3. šeimos gydytojas negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
25.4. prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo, ir pan. atvejais.
26. Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
27. Pacientas  NSP paslaugą dėl tos pačios priežasties gali gauti ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą privalo atvykti pas gydantį gydytoją.  
 
IV. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA


28. Klinikoje teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nomenklatūra ir asortimentas nurodyti Klinikai išduotoje Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje.
29. Pirminio lygio ambulatorinės nemokamos paslaugos, dėl kurių apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, teikiamos norminių ir lokalinių teisės aktų nustatyta tvarka visiems prie Klinikos prisirašiusiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
30. Nemokamai Klinikoje teikiama būtinoji medicinos pagalba visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiama į jų gyvenamąją vietą ir kokioje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje jie prisirašę. Būtinoji medicinos pagalba Klinikoje teikiama LR įstatymų nustatyta tvarka.
31. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis.
32. Klinika teikia mokamas paslaugas (asmens sveikatos priežiūros ir nemedicinines), kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir Klinikos direktoriaus įsakymai. Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas mokamų paslaugų kainos nurodomos Klinikos registratūroje. 
33. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) už gydytojo konsultaciją, tyrimus ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pagal galiojančius paslaugų įkainius) jis turi susimokėti pats Klinikos kasoje.
 
V. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS GYDYMO ĮSTAIGAS TVARKA


34. Paciento siuntimo į kitas gydymo įstaigas tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas. 
35. Gydytojas pacientą gali siųsti: 
35.1. specialisto konsultacijai; 
35.2. į stacionarą;
35.3. į kitas gydymo įstaigas; 
35.4. į sanatorijas ar reabilitacinio gydymo įstaigas; 
35.5. į slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas. 
36. Gydantis gydytojas, siųsdamas pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, užpildo formą 027/a, „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ ir atiduoda ją pacientui arba jo įgaliotam asmeniui. 
37. Gydantis gydytojas, pacientui išdavęs „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ (forma Nr. 027/a), apie tai įrašo paciento Asmens sveikatos istorijoje. 
38. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu. Už nepilnamečius vaikus pasirašo tėvai ar globėjai. 
39. Pacientų siuntimo į kitas gydymo įstaigas tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro bei Klinikos direktoriaus įsakymai.

VIPACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) TEISĖS IR PAREIGOS


40. Paciento teises ir pareigas apibrėžia 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (su vėlesniais pakeitimais), šios taisyklės bei kiti norminiai ir lokaliniai teisės aktai. Pacientų atstovų ir lankytojų teises ir pareigas apibrėžia šios taisyklės bei kiti norminiai ir lokaliniai teisės aktai.
       Paciento teisės:

41. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir jos prieinamumą:
41.1. Turi lygias teises į sveikatos priežiūrą (pagalbą) Klinikoje, nepriklausomai  nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. 
41.2. Turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir personalo pagarbų elgesį teikiant kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (pagalbą). Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.
41.3. Prieš prašant sutikimo, pacientui (jo įstatyminiam atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai.
41.4. Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas supažindinamas su šių metodikų ypatybėmis ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė. Pasirinkimas įforminamas raštu.
41.5. Pacientams teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
41.6. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
41.7. Gauti gydančio gydytojo ar slaugytojo NSP paslaugą telefonu.
41.8. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.
41.9. Jeigu Klinikoje nėra galimybių pacientui laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba, jei Klinika pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, jis informuojamas apie tai ir kviečiama greitoji medicinos pagalba pervežimui į atitinkamą sveikatos priežiūros įstaigą.
41.10. Pacientas turi teisę pasirinkti nemokamas paslaugas kitose gydymo įstaigose, jei Klinikos paslaugos teikiamos jam nepriimtinomis sąlygomis.
42. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, gydytoją bei slaugos darbuotoją:

42.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;
42.2. Pacientas turi teisę pasirinkti Klinikoje dirbantį sveikatos priežiūros specialistą - gydytoją ir slaugos darbuotoją. Informacija apie specialistų pasirinkimo galimybes teikiama registratūroje. Ši teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.
42.3. Pacientas turi teisę sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
43. Teisė į informaciją:
43.1. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į registratūrą. Taip pat informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje.
43.2. Pacientui suteikiama informacija apie jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją. Taip pat ši informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje.
43.3. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų amžiaus, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų įstatyminiai atstovai. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
43.4. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. 
43.5. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydytis klausimas.
43.6. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kreipęsis žodžiu ar raštu į Kliniką, turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose bei prašyti (užpildęs prašymą), kad jo lėšomis būtą padarytos ir išduotos jo ligos istorijos ir/ ar kitą medicinos dokumentu kopijos. Minėta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Kliniką dienos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka.
43.7. Paciento pageidavimu, sveikatos priežiūros specialistas, pagal savo kompetenciją, privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas pagrįstas, sprendžia gydytojų konsiliumas. Gydytojų konsiliumui nepriėmus sprendimo, gydantis gydytojas ar Klinikos administracija gali kreiptis į medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą.
43.8. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
44. Teisė nežinoti:
44.1. Pacientui informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta ir patvirtinta paciento parašu Klinikos direktoriaus patvirtintoje sutikimo formoje.
44.2. Paciento teisė nežinoti gali būti neįgyvendinama, kai informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo įstatyminiam atstovui ar kitiems asmenims. 
45. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
45.1. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik su pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, kai yra būtina ir padeda diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
45.2. Duomenys apie paciento buvimą įmonėje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.
45.3. Visa informacija apie paciento buvimą įmonėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.
45.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
45.5. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Teisė skųstis:
46.1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą Klinikos administracijai taip kaip nustatyta Taisyklių VI skyriaus tvarkoje. 
47. Teisė į žalos atlyginimą:
47.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.      
48. Teisė rinktis dalyvavimą / nedalyvavimą biomedicininiuose tyrimuose:
48.1. Gydytojas turi teisę informuoti pacientus apie Klinikoje vykdomus biomedicininius tyrimus.
48.2. Asmenys gali savanoriškai kreiptis į Klinikos registratūrą dėl informacijos apie atliekamus klinikinius tyrimus suteikimo bei galimybės juose dalyvauti.
48.3. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus, be nepilnamečio ir jo atstovų sutikimo, reikalingas ir rajono ar miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimas.
48.4. Paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Paciento sutikimas dėl įtraukimo į biomedicininius tyrimus patvirtinamas parašu, pasirašant tyrimui specifinę Bioetikos komiteto patvirtintą sutikimo formą. Įtraukiant pacientą į mokslinius medicinos bandymus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.
48.5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais - Klinika, kurioje ši informacija saugoma. Tik pasirašius Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo formą (t. y. davus sutikimą rinkti asmens duomenis), gali būti atliekamos tyrimo procedūros ir renkami numatyti asmens duomenys. 
48.6. Moksliniam tyrimui panaudoti pacientų asmens duomenys yra nedelsiant pakeisti taip, kad nebūtų galima nustatyti pacientų tapatybės.
48.7. Moksliniam tyrimui surinkti ir saugojami asmens duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams.
48.8. Įmonėje duomenys yra saugomi vadovaujantis Geros klinikinės praktikos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 108 punktu bei įmonės Asmens duomenų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus įsakymu.
Paciento pareigos:
49. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, parašu patvirtinant Klinikos Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
50. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.
51. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus).
52. Pacientas, kiek įstengdamas, gydančiam gydytojui ar slaugančiam sveikatos priežiūros specialistui turi suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
53. Pacientas privalo laikytis Klinikoje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų, vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką arba, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka, atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie atsisakymą vartoti paskirtus medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt., taip pat apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
54. Pacientai privalo atvykti į Kliniką paskirtu laiku konsultacijai, tyrimams.
55. Pacientai privalo pranešti apie neatvykimą. Pacientas negalėdamas atvykti sutartu laiku, turi nedelsdamas pranešti apie tai Klinikos kontaktiniu telefonu ar kitomis priemonėmis.
56. Pacientai privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir kitais pacientais bei lankytojais.
57. Pacientai privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo Klinikos turtą.
58. Pacientai privalo laiku mokėti už teikiamas mokamas paslaugas.
59. Pacientai privalo netrukdyti asmens sveikatos priežiūros specialistams vykdyti savo pareigų.
60. Pacientai skyriaus patalpose privalo laikytis tvarkos ir švaros.
61. Klinikos patalpose draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas.
62. Pacientams draudžiama savavališkai įeiti bei lankytis Klinikos tarnybinėse patalpose.
63. Pacientas už savo veiksmais Klinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
64. Pacientų atstovai padeda pacientui įgyvendinti jų teises naudodamiesi tomis pat teisėmis bei pareigomis kaip ir pacientai.
65. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas  gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
 
VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA


66. Pacientas (jo atstovas), manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę pateikti skundą klinikos administracijai, laikydamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos ir formos reikalavimų.
67. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
68. Pacientas tiesiogiai pateikdamas skundą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
69. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Klinikos administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. 
70. Nepasirašyti skundai, kuriuose nenurodytas vardas, pavardė, adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, laikomi anoniminiais ir nenagrinėjami.
71. Nepatenkintas skundo nagrinėjimu pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.


VIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA


72. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, nepageidaujamą poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. 
73. Šią informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant direktoriaus patvirtintoje sutikimo formoje.
74. Apie tyrimo ir gydymo plano pakeitimus, gydantis gydytojas informuoja pacientą (jo įstatyminį atstovą) ir pažymi apie tai ambulatorinėje kortelėje.
75. Taisyklių 72 punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką.
76. Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinimui turi būti pateikiami jo medicinos dokumentai. Susipažinti su įrašais pacientų medicinos dokumentuose ir gauti jų kopijas turi teisę ir paciento atstovas, kuris, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
77. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.
78. Be raštiško paciento sutikimo neviešinama konfidenciali informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, ir kita asmeninio pobūdžio informacija, kuri bus sužinota diagnozuojant ligą, gydant ir slaugant, atliekant biomedicininius tyrimus, tvarkant statistinę, archyvinę medicininę dokumentaciją, išskyrus konkrečius teisės aktų numatytus atvejus.
79. Jei pacientas sutinka, kad 58 punkte paminėta konfidenciali informacija apie jį, jo gydymosi Klinikoje metu, būtų teikiama kitiems asmenims, įskaitant ir šeimos narius, į ambulatorinę asmens sveikatos kortelę (pirmajame puslapyje) įklijuojamas užpildytas ir paciento pasirašytas sutikimas dėl konfidencialios informacijos teikimo. Sutikime įrašomi konkretūs asmenys, kuriems asmuo sutinka apie save pateikti informaciją.
80. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
81. Telefonu informacija apie paciento sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, diagnozę, gydymą, slaugą ar buvimą Klinikoje neteikiama,  jei nėra galimybės identifikuoti  skambinamąjį asmenį.
82. Laboratorinių tyrimų atsakymai pacientams teikiami vadovaujantis Klinikos direktoriaus patvirtintu UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ informacijos dėl laboratorinių tyrimų atsakymų teikimo pacientui telefonu tvarkos aprašu.
83. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
84. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

IX. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ
NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS
FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

85. Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus 92 ir 95 punktuose nurodytus atvejus.
86. Asmenys, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją ir norintys šią informaciją gauti, pateikia raštišką paciento sutikimą (išskyrus punktuose nurodytus atvejus) Klinikai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
87. Pacientas, Klinikai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymas dėl informacijos gavimo yra teikiamas el. paštu, prie prašymo suteikti informaciją, privalo būti pateikta asmens, apie kurį prašoma teikti informaciją, tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro (lietuvių kalba) arba teikiamas prašymas pasirašytas ei. parašu. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Už paslaugą mokama pagal tuo metu galiojantį direktoriaus patvirtintą paslaugų kainyną.
88. Rašytinė informacija arba dokumentai apie pacientą teikiama, kai pacientas ar jo atstovas pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos teikimo paslaugos ar kitos informacijos (dokumentų, išrašų iš asmens sveikatos istorijos ar kitų medicininių dokumentų kopijų, pažymų ir kt.) gavimo ir sumoka nurodytą sumą už rašytinės informacijos teikimo paslaugą ar dokumentų kopijavimo darbus pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.
89. Rašytinę informaciją Klinika pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje) datos. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos asmenims pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo už rašytinės informacijos teikimo paslaugą. 
90. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Klinikai pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, Klinika turi teisę tai patikslinti. Už informacijos pateikimą Klinikai mokama iš anksto pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.
91. Rašytinę informaciją, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai turi teisę gauti institucijos ir kitos įstaigos, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą.
92. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ir t.t.) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:
92.1. Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
92.2. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
92.3. Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai;
92.4. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti.
93. 92 punkte išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens, o 92.4 papunkčio atveju komisijos pirmininko, pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.
94. Klinika turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
95. Vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, Klinika informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant 93 punkte nurodyto oficialaus prašymo) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:
95.1. Kai reikia pranešti apie nusikaltimą.
95.2. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos pagal Klinikos vietą nedelsiant esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės.
95.3. Kitais atvejais.
96. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
97. Rašydamas lydraštį (raštą), kuriame nurodoma, kad siunčiama asmens sveikatos istorija ar teikiama kita informacija susijusi su ypatingais asmens duomenimis, lydraštį teikiantysis asmuo įrašo sakinį: „Pagal LR įstatymus už suteiktų žinių konfidencialumą atsako įstaigos, kurios gavo informaciją".
98. Pacientui prisirašius kitoje gydymo įstaigoje, paciento asmens sveikatos istorija išsiunčiama į paciento pasirinktą gydymo įstaigą, gavus tos įstaigos raštišką prašymą su įstaigos spaudu ir pasirašytą įstaigos vadovo.
99. Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra įstaigos nuosavybė – pacientams, jų atstovams ją savavališkai išsinešti iš įstaigos neleidžiama.

X. PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE NUOSTATOS


100. Klinikos informacinėje sistemoje (IS) pacientų asmens duomenys tvarkomi tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais.
101. Prieš suteikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas yra informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Klinikos IS, pasirašo direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje dėl paslaugų gavimo UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“.
102. Pacientas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su IS tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Paciento prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
103. Jeigu pacientas, susipažinęs su IS tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti IS tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Paciento prašoma informacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo būti patikrinta ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, privaloma ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
104. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, pacientas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Nustačius, kad šiame papunktyje nurodytas paciento nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsiant neatlygintinai nutraukiami asmens duomenų tvarkymo veiksmai, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus.
105. Pacientas, kurio duomenys tvarkomi IS, turi teisę UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo elektroninėje medicininėje istorijoje (toliau-EMI) esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;
106. Pacientas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.
107. Teisę matyti visus paciento EMI asmens duomenis, įskaitant paciento uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:
107.1. Duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;
107.2. Sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;
107.3. Karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.
108. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, įmonės medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydytojų konsiliumas sudaromas gydančio gydytojo prašymu. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

XI. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

109. Klinikos administracija dirba pirmadieniais - penktadieniais pagal sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką. Darbo diena prieš šventines dienas trumpinama viena valanda.
110. Klinika dirba ir registratūroje informacija teikiama kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 19.00 val., išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir valstybines švenčių dienas.
111. Interesantus Klinikos administracija priima kasdien darbo valandomis.
112. Po įstaigos darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis pacientai gali kreiptis į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės priėmimo skyrių, esant skubios pagalbos būtinumui – kviesti greitąją medicinos pagalbą.

XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

113. Darbo sauga – tai organizacinių ir techninių priemonių visuma, siekiant išsaugoti dirbančiojo sveikatą.
114. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Klinikos direktoriaus įsakymais.
115. Klinikos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 
116. Klinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.
117. Darbuotojų saugos specialistas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas Klinikoje, vadovaudamasis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatomis bei Klinikos direktoriaus įsakymais.


XIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

118. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai Klinikoje saugojimui nepriimami ir Klinika už juos neatsako.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

119.    Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ direktoriaus įsakymu.
120. Taisyklės yra privalomos visiems Klinikos darbuotojams, pacientams, jų atstovams ir lankytojams.
121.     Apie nusižengimą Taisyklėms įrašoma paciento medicininiuose dokumentuose. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
122. Taisyklės skelbiamos Klinikos registratūroje aplankuose, skirtuose pacientams susipažinti jų buvimo ar lankymosi Klinikoje metu bei internetinėje svetainėje http://www.kildosklinika.lt.
123. Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos, pasikeitus įstaigos darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.