Vidaus tvarkos taisyklės Gaižiūnai

                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                  UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“                                                       

                                                               direktorės Vilijos Kildienės 

                                                                  2018 m. spalio 4 d.  įsakymu Nr.18-49

                                                               (direktorės Vilijos Kildienės 2020 m. gruodžio 28 d.

                                                               įsakymu Nr. 20-40 redakcija)

 

UAB „GAIŽIŪNŲ ŠEIMOS KLINIKOS“

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ (toliau – Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas, jų įgyvendinimą bei darbuotojų atsakomybę Klinikoje.

2. Šių Taisyklių nuostatos privalomos visiems pacientams bei jų atstovams, Klinikos lankytojams bei darbuotojams.

3. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Klinikos internetinėje svetainėje bei Klinikos registratūroje. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems Klinikos pacientams.

4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Sveikatos sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, LR Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, kurie yra pagrindas paciento ir įstaigos santykių reglamentavimui

5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai arba kiti teisės aktai.

6. Taisyklių tikslas - ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą, profesinę kompetenciją,  užtikrinti teisingą ir racionalų darbo organizavimą bei jo kokybę, efektyvų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, kurti geranorišką darbo aplinką, tinkamus darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais vadovaujantis LR įstatymais, poįstatyminiais aktais bei Klinikos įstatais.

7. Taisyklės, pasikeitus LR įstatymams ar Klinikos poreikiams, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

II. PACIENTO KREIPIMOSI Į ĮMONĘ TVARKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

8. Pirminės asmens sveikatos priežiūros (šeimos gydytojo) paslaugos teikiamos LR sveikatos apsaugos ministro patvirtinta tvarka prisirašiusiems gyventojams.

9. Laikoma, kad pacientas, atvykęs į kliniką savanoriškai arba į namus iškvietęs pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistą, yra informuotas ir sutinka, kad jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, nes Klinika yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje Klinikoje metu, o Klinikos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.

10. Sutikimą dėl ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išreiškia pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant Klinikos direktoriaus patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus, kurios yra įklijuojamos į pacientų ambulatorines asmens sveikatos istorijas.

11. Pacientų prisirašymo prie Klinikos tvarką reglamentuoja 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr.96-3400 su vėlesniais pakeitimais). 

12. Asmuo, pageidaujantis prisirašyti prie Klinikos, darbo laiku turi kreiptis į registratūrą bei pateikti savo asmens dokumentą. Jei prie Klinikos norima prirašyti nepilnametį asmenį, pateikiamas jo gimimo liudijimas bei jo atstovo asmens dokumentas.  

13. Prisirašant prie Klinikos užpildomas bei pasirašomas „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Pildant prašymą galima pasirinkti konkretų Klinikoje dirbantį šeimos gydytoją.

14. Gydytojui nutraukus darbo santykius su Klinika, direktoriaus įsakymu skiriamas kitas gydytojas. Prisirašęs pacientas apie tai informuojamas jam atvykus į Kliniką ir interneto svetainėje www.kildosklinika.lt ir, esant galimybei, informuojamas asmeniškai. Jam paliekama teisė pasirinkti kitą gydytoją.

15. Užpildęs „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a) asmuo patvirtina suprantąs ir sutinkąs, kad Klinika tvarkys jo asmens duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą, telefoną, elektroninio pašto adresą, socialinio draudimo numerį bei informaciją apie draustumą, taip pat ypatingus duomenis apie sveikatą. Duomenys bus tvarkomi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu.

16. Paciento asmens kodas suvedamas į Klinikos informacinę sistemą (toliau-IS), taip pat supildomi tikslūs kiti asmens duomenys (telefono suvedimas į IS būtinas). 

17. Paslaugos nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiamos tik su jų atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Nepilnamečiams pacientams nuo 16 metų paslaugos teikiamos tik jiems sutinkant.

18. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje neteikiamos (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą).

19. Gydytojų konsultacijoms galima užsiregistruoti:

       19.1 registratūroje - kreipiantis tiesiogiai darbo metu (I-V 8:00-19:00);

       19.2. telefonais (8 37) 338286 arba mob. +370 600 00451;          

       19.3. Internetu per registravimo sistemą Klinikos internetinėje svetainėje arba per esveikata.lt portalo Išankstinę pacientų registravimo informacinę sistemą (IPR) (https://www.esveikata.lt/ipr);

       19.4. Klinikos darbo laikas, adresas, telefonų numeriai, paslaugos, naujienos ir kt. informacija skelbiama Klinikos interneto svetainėje www.kildosklinika.lt.

20. Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų:

        20.1. Pacientas gali užsiregistruoti pas šeimos gydytoją atvykęs į Kliniką. Šiuo atveju pacientas kreipiasi į registratūrą, pateikia asmens dokumentą. Registratūros darbuotojas išduoda pacientui vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė.

       20.2. Jei registracija vyksta telefonu, yra prašoma nurodyti vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientas užregistruojamas jam tinkamu laiku pas norimą gydytoją. Registratorė nurodo pacientui konsultacijos datą, laiką ir gydytojo pavardę, primena, kad atvykęs į Kliniką pacientas su savimi turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Konsultacijos laikas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų gydytoją.

       20.3. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos programoje ir įsimena arba atsispausdina pasirinkto priėmimo informaciją (data, laikas, kabineto numeris, gydytojo pavardė).

       20.4. Pacientas, negalėdamas atvykti į priėmimą nustatytu laiku, privalo apie tai kuo anksčiau informuoti registratūrą. Vizitą galima atšaukti paskambinus į registratūrą, anuliuojant savo internetinę registraciją arba atvykus į Kliniką. 

       20.5. Pacientus gydytojai priima eilės tvarka, pagal išankstinės registracijos sąrašus.

       20.6. Be eilės priimami: 

                 20.6.1. sergantys pacientai, pagal ūmių klinikinių būklių ar būtinosios medicininės pagalbos teikimo indikacijas;  

                 20.6.2. pacientai, grįžę tą pačią dieną su tyrimų atsakymais.

       20.7. Šeimos gydytojui susirgus, jo atostogų ar kito nebuvimo darbe metu, pacientus aptarnauja kiti šeimos gydytojai. Nesant galimybės užtikrinti paslaugų teikimo, iš anksto užsiregistravę pacientai telefonu yra informuojami apie vizito pas asmens sveikatos priežiūros specialistą perkėlimą. Šiuo atveju su pacientu suderinama kita jo vizito data ir laikas. Už informavimą apie pavaduojantį gydytoją, jo darbo laiką, vizito atšaukimą bei jo perkėlimą atsakingas su asmens sveikatos priežiūros specialistu dirbantis slaugytojas.

       20.8. Pacientų priėmime su gydytoju dirbantis slaugos specialistas yra atsakingas už eilės reguliavimą pacientų priėmimo metu ir priėmimo be eilės priežasčių paaiškinimą kitiems laukiantiems pacientams.

       20.9. Ambulatorinė asmens sveikatos istorija yra Klinikos dokumentas, kuris saugomas jos registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei jo atstovai neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti), nešioti ar išnešti iš Klinikos. Pacientui prisirašius į kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo asmens sveikatos istorija išsiunčiama tai įstaigai pagal jos raštišką prašymą (forma 025-025-3/a).

       20.10. Su gydytoju dirbantis slaugytojas prieš pacientų priėmimo pradžią pristato pacientų asmens sveikatos istorijas į gydytojo kabinetą. Iš anksto neužsiregistravusių pacientų asmens sveikatos istorijas į gydytojo kabinetą pristato slaugos darbuotojas prieš paciento priėmimą.

       20.11. Nustačius, kad pacientui turi būti išduotas siuntimas dėl konsultacijos, tyrimo ar gydymo, toks siuntimas turi būti suformuojamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 76-3028 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus ir patvirtinamas ESPBI IS priemonėmis (per asmens sveikatos priežiūros įstaigos IS ar tiesiogiai e. sveikatos portale).

21. Pacientai į namus gali išsikviesti šeimos gydytoją, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinta šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarka. Gydytojo vizitas į namus registruojamas šiais atvejais: 

       21.1. pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus; 

       21.2. pas sergančius vaikus iki 1 metų amžiaus; 

       21.3. pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

       21.4. pas asmenis, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

       21.5. pas pacientus, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);  

       21.6. pas pacientus, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų. 

       21.7. pas pacientus, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5º C temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

       21.8. Kitais atvejais sprendimą dėl vizito į namus reikalingumo priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas. 

22. Gydytojo iškvietimai į namus registruojami iki 11 val. registratūroje į žurnalą „Iškvietimų į namus registravimo knyga“. Gydytojas asmens sveikatos priežiūros paslaugas paciento namuose ar globos įstaigose teikia ne pacientų priėmimo kabinete valandomis.  

23. Nuotolinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslaugos Klinikoje gali būti teikiamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka:

      23.1. NSP paslauga Klinikoje teikiama telefonu. Prieš suteikiant pacientui NSP paslaugą, jo tapatybė identifikuojama jam nurodžius vardą, pavardę bei paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis.

     23.2. NSP paslaugos teikiamos tik tiems pacientams ar jų atstovams, kurie sutinka jas gauti ir yra identifikuoti Taisyklių 23.1. punkte nustatyta tvarka. Sutikimą dėl NSP paslaugų teikimo pacientai gali patvirtinti raštu arba žodžiu (jeigu pokalbis yra įrašomas), paciento pasirinkimas taip pat pažymimas Klinikos informacinėje sistemoje.

     23.3. Pacientas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, registruojamas įprastine tvarka.

24. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka:

       24.1 Būtinoji medicinos pagalba gydytojų kompetencijos ribose teikiama be eilės visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Teikiant būtinąją pagalbą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-05-23 įsakymu Nr. V-598 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nuostatomis.

        24.2. Suteikus būtinąją pagalbą pacientas, atsižvelgiant į  sveikatos būklę, išleidžiamas į namus ambulatoriniam gydymui, arba jis transportuojamas į kitą medicininę įstaigą iškviečiant greitąją medicinos pagalbą. Jeigu reikalinga pacientą transportuoti, gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytoja/akušerė iškviečia greitąją medicinos pagalbą. Gydytojas, nukreipiantis pacientą į kitą medicininę įstaigą,  užpildo nukreipimą "Išrašas iš medicininių dokumentų" (F Nr. 027/a) ir pateikia į ESPBI.

        24.3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama įmonės darbo valandomis. 

25. Klinikos nedarbo metu, dėl sveikatos priežiūros ambulatorinių paslaugų teikimo skubos tvarka pacientai turi kreiptis į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės priėmimo skyrių, adresu Josvainių g. 2, Kaunas. 

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

26. Klinikoje teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nomenklatūra ir asortimentas nurodyti Klinikai išduotoje Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje.

27. Pirminio lygio ambulatorinės nemokamos paslaugos, dėl kurių apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, teikiamos norminių ir lokalinių teisės aktų nustatyta tvarka visiems prie Klinikos prisirašiusiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

28. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

29. Nemokamai Klinikoje teikiama būtinoji medicinos pagalba visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiama į jų gyvenamąją vietą ir kokioje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje jie prisirašę. Būtinoji medicinos pagalba Klinikoje teikiama LR įstatymų nustatyta tvarka.

30. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis.

31. Klinika teikia mokamas paslaugas (asmens sveikatos priežiūros ir nemedicinines paslaugas), kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir Klinikos direktoriaus įsakymai. Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas mokamų paslaugų kainos nurodomos Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.kildosklinika.lt . 

32. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) už gydytojo konsultaciją, tyrimus ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pagal galiojančius paslaugų įkainius) jis turi susimokėti pats Klinikos kasoje.

 

IV. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS GYDYMO ĮSTAIGAS TVARKA

33. Paciento siuntimo į kitas gydymo įstaigas tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas. 

34. Gydytojas pacientą gali siųsti: 

     34.1. specialisto konsultacijai; 

     34.2. į stacionarą;

     34.3. į kitas gydymo įstaigas; 

     34.4. į sanatorijas ar reabilitacinio gydymo įstaigas; 

     34.5. į slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas. 

35. Gydantis gydytojas, siųsdamas pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, ESPBI IS užpildo formą 027/a, „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ ir/arba atiduoda ją pacientui arba jo įgaliotam asmeniui. 

36. Gydantis gydytojas, pacientui išdavęs „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ (forma Nr. 027/a), apie tai įrašo paciento Asmens sveikatos istorijoje. 

37. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu. Už nepilnamečius vaikus pasirašo tėvai ar globėjai. 

38. Pacientų siuntimo į kitas gydymo įstaigas tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro bei Klinikos direktoriaus įsakymai.

V. PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

39. Paciento teises ir pareigas apibrėžia 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562 Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (su vėlesniais pakeitimais), šios taisyklės bei kiti norminiai ir lokaliniai teisės aktai. Pacientų atstovų ir lankytojų teises ir pareigas apibrėžia šios taisyklės bei kiti norminiai ir lokaliniai teisės aktai.

40. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar kitokiais pagrindais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų.

41. Paciento teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

      41.1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

      41.2. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

      41.3. Turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį teikiant kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (pagalbą).

     41.4. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu LR įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

    41.5.  Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

   41.6. Pacientas turi teisę pasirinkti nemokamas paslaugas kitose gydymo įstaigose, jei Klinikos paslaugos teikiamos jam nepriimtinomis sąlygomis.

42.  Paciento teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

      42.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

      42.2. Pacientas turi teisę pasirinkti Klinikoje dirbantį sveikatos priežiūros specialistą. Informacija apie specialistų pasirinkimo galimybes teikiama registratūroje.

      42.3. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

43. Paciento teisė į informaciją:

     43.1 Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į registratūrą. Taip pat informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje www.kildosklinika.lt.

     43.2. Pacientui suteikiama informacija apie jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją. Taip pat ši informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje.

    43.3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

    43.4. Informacija, nurodyta 43.3punkte, pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą nepateikti informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicininiuose dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimu pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus.

    43.5. Siunčiant pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.

    43.6. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.    

44.  Paciento teisė nežinoti:

      44.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. 

     44.2. Šių Taisyklių 44.1. punkte nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

45. Paciento teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

     45.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicininiai dokumentai. Medicininių dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicininių dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicininių dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima paciento medicininiuose dokumentuose.

    45.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Klinikos vadovas.

    45.3. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

    45.4. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Paciento teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

       46.1.  Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik su pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, kai yra būtina ir padeda diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

      46.2. Duomenys apie paciento buvimą Klinikoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

     46.3. Visa informacija apie paciento buvimą Klinikoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

     46.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

47. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

     47.1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

    47.2. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

48. Paciento teisė į žalos atlyginimą:

      48.1.  Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.      

49. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:

     49.1. Gydytojas turi teisę informuoti pacientus apie Klinikoje vykdomus biomedicininius tyrimus.

     49.2. Asmenys gali savanoriškai kreiptis į Klinikos registratūrą dėl informacijos apie atliekamus klinikinius tyrimus suteikimo bei galimybės juose dalyvauti.

     49.3. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. 

     49.4. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

     49.5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma.

     49.6. Moksliniam tyrimui surinkti ir saugojami asmens duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams.

50. Paciento pareigos:

     50.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, parašu patvirtinant Klinikos direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.

     50.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.

     50.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

     50.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus).

     50.5. Pacientas, kiek įstengdamas, gydančiam gydytojui ar slaugančiam sveikatos priežiūros specialistui turi suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

     50.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

     50.7. Pacientas privalo laikytis Klinikoje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų, vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką arba Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie atsisakymą vartoti paskirtus medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt., taip pat apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

    50.8. Pacientas privalo informuoti registratūros darbuotojus ar kitus paslaugą teikiančius sveikatos priežiūros specialistus apie pasikeitusį adresą ir kitus kontaktinius duomenis.

    50.9. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir kitais pacientais bei lankytojais.

    50.10.  Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytoją tvarkos,

    50.11. Pacientai privalo laiku mokėti už teikiamas mokamas paslaugas.

    50.12. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos Klinikos patalpose ir teritorijoje: netriukšmauti, nešiukšlinti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, psichotropinių medžiagų.

    50.13. Pacientams draudžiama savavališkai įeiti į Klinikos tarnybinės patalpas, į Kliniką atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą bei atsivesti (atsinešti) gyvūnus.

51.  Pacientas privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo Klinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Pacientų atstovai padeda pacientui įgyvendinti jų teises naudodamiesi tomis pat teisėmis bei pareigomis kaip ir pacientai.

53. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas  gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

54.  Pacientas (jo atstovas), manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę pateikti skundą Klinikos administracijai, laikydamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos ir formos reikalavimų.

55.  Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

56.    Pacientas tiesiogiai pateikdamas skundą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

57.  Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Klinikos administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. 

58. Nepasirašyti skundai, kuriuose nenurodytas vardas, pavardė, adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, laikomi anoniminiais ir nenagrinėjami.

59.  Nepatenkintas skundo nagrinėjimu pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

60.  Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, nepageidaujamą poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. 

61. Šią informaciją gydytojas pacientui turi pateikti jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant direktoriaus patvirtintoje sutikimo formoje.

62.  Taisyklių 60 punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas nustatyta tvarka atsisako šios informacijos, apie tokį paciento pageidavimą turi būti pažymima jo ambulatorinėje kortelėje. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką.

63. Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinimui turi būti pateikiami jo medicinos dokumentai. Susipažinti su įrašais pacientų medicinos dokumentuose ir gauti jų kopijas turi teisę ir paciento atstovas, kuris, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

64. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.

65.  Be raštiško paciento sutikimo neviešinama konfidenciali informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, ir kita asmeninio pobūdžio informacija, kuri bus sužinota diagnozuojant ligą, gydant ir slaugant, atliekant biomedicininius tyrimus, tvarkant statistinę, archyvinę medicininę dokumentaciją, išskyrus konkrečius teisės aktų numatytus atvejus.

66.  Jei pacientas sutinka, kad 65 punkte paminėta konfidenciali informacija apie jį, jo gydymosi Klinikoje metu, būtų teikiama kitiems asmenims, įskaitant ir šeimos narius, į ambulatorinę asmens sveikatos kortelę (pirmajame puslapyje) įklijuojamas užpildytas ir paciento pasirašytas sutikimas dėl konfidencialios informacijos teikimo. Sutikime įrašomi konkretūs asmenys, kuriems asmuo sutinka apie save pateikti informaciją.

67.   Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

68.  Telefonu informacija apie paciento sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, diagnozę, gydymą, slaugą ar buvimą Klinikoje neteikiama, išskyrus  NSP paslaugas ir tik identifikavus skambinamąjį asmenį.

69. Laboratorinių tyrimų atsakymai pacientams teikiami vadovaujantis Klinikos direktoriaus patvirtintu UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ informacijos dėl laboratorinių tyrimų atsakymų teikimo pacientui telefonu tvarkos aprašu.

70. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

71.  Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

 

VIII. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

72.  Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus 78 ir 81 punktuose nurodytus atvejus.

73.  Asmenys, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka, turintys teisę gauti rašytinę informaciją ir norintys šią informaciją gauti, pateikia raštišką paciento prašymą (išskyrus punktuose nurodytus atvejus) Klinikai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.

74.  Pacientas, Klinikai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymas dėl informacijos gavimo yra teikiamas el. paštu, prie prašymo suteikti informaciją, privalo būti pateikta asmens, apie kurį prašoma teikti informaciją, tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro (lietuvių kalba) arba teikiamas prašymas pasirašytas el. parašu. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. 

75.  Rašytinė informacija arba dokumentai apie pacientą teikiama, kai pacientas ar jo atstovas pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos teikimo paslaugos ar kitos informacijos (dokumentų, išrašų iš asmens sveikatos istorijos ar kitų medicininių dokumentų kopijų, pažymų ir kt.) gavimo ir sumoka nurodytą sumą už rašytinės informacijos teikimo paslaugą ar dokumentų kopijavimo darbus pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.

76. Rašytinę informaciją Klinika pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje) datos. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos asmenims pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo už rašytinės informacijos teikimo paslaugą. 

77.  Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Klinikai pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, Klinika turi teisę tai patikslinti. Už informacijos pateikimą Klinikai mokama iš anksto pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.

78. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ir t.t.) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:

78.1. Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

78.2. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

78.3. Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai;

78.4. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti.

79. 78 punkte išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens, o 78.4 papunkčio atveju komisijos pirmininko, pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.

80.  Klinika turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

81. Vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, Klinika informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant 79 punkte nurodyto oficialaus prašymo) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:

81.1. Kai reikia pranešti apie nusikaltimą.

81.2. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos pagal Klinikos vietą nedelsiant esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės.

81.3. Kitais atvejais.

82. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

83. Pacientui prisirašius kitoje gydymo įstaigoje, paciento asmens sveikatos istorija išsiunčiama į paciento pasirinktą gydymo įstaigą Sveikatos apsaugos ministro 2001-11-09 įsakymu Nr.583 “Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos” nustatyta tvarka.

84. Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra įstaigos nuosavybė – pacientams, jų atstovams ją savavališkai išsinešti iš įstaigos neleidžiama.

 

IX. PACIENTŲ DUOMENŲ APSAUGA

85. Vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsniu, UAB “Gaižiūnų šeimos klinika”, kaip duomenų valdytojas, užtikrina, kad paciento asmens duomenys tvarkomi teisėtai, laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir kitų teisės aktų nuostatų. 

86. Pacientų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Asmens duomenų gavėjai - tik teisės aktuose nurodyti tretieji asmenys (SAM, SODRA, VLK, NDNT, teisėsaugos institucijos ir kt.). 

87. Pacientas turite teisę prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galime įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

88. Pacientų asmens duomenys saugomi teisės aktuose nustatytą laikotarpį. 

89. Tvarkydamas paciento asmens duomenis Klinika užtikrina asmens duomenų apsaugą ir, esant konkrečiam paklausimui, pateikia juos kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

 

90. Klinikos administracija, asmens sveikatos priežiūros specialistai dirba pirmadieniais - penktadieniais pagal iš anksto sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką. 

91. Klinika dirba ir registratūroje informacija teikiama kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 19.00 val., išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir valstybines švenčių dienas.

92. Interesantus Klinikos administracija priima kasdien darbo valandomis nuo 9:00 iki 16:00 val.

93. Po įstaigos darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis pacientai gali kreiptis į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės priėmimo skyrių, esant skubios pagalbos būtinumui – kviesti greitąją medicinos pagalbą.

 

XI. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

94. Darbo sauga – tai organizacinių ir techninių priemonių visuma, siekiant išsaugoti dirbančiojo sveikatą. Už darbų saugą Klinikoje atsako direktorius.

95. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Klinikos direktoriaus įsakymais.

96. Klinikoje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos reikalavimus darbo priemones. Klinikos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 

97. Klinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą, apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis, aprūpinami individualios saugos priemonėmis.

98. Darbuotojų saugos specialistas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas Klinikoje, vadovaudamasis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatomis bei Klinikos direktoriaus įsakymais.

 

XII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

99.  Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai Klinikoje saugojimui nepriimami ir Klinika už juos neatsako.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

100. Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos UAB „Gaižiūnų šeimos klinika“ direktoriaus įsakymu.

101. Taisyklės yra privalomos visiems Klinikos darbuotojams, pacientams, jų atstovams ir lankytojams.

102. Apie nusižengimą Taisyklėms įrašoma paciento medicininiuose dokumentuose. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

103. Visuomenės informavimo priemonių atstovams bei fiziniams asmenims Klinikos patalpose draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus be Klinikos direktoriaus leidimo.

104. Taisyklės skelbiamos Klinikos registratūroje aplankuose, skirtuose pacientams susipažinti jų buvimo ar lankymosi Klinikoje metu bei internetinėje svetainėje www.kildosklinika.lt.

105. Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos, pasikeitus įstaigos darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.