INFORMACIJOS SKIRTOS SKELBTI UAB VAKK INERNETO SVETAINĖJE/facebook paskyroje/ apie asmens duomenų   TVARKYMĄ IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASKYRIMĄ

 

(juridinio asmens kodas, kontaktai)

tvarko asmens duomenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacijos DIGA asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksu, adresas https://www.diga.lt/wp-content/uploads/2020/01/DIGA-elgesio_kodas-tik-be-paras_u_-lenteliu.pdf ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo tikslai:

a) pacientų duomenys – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais;

b) Klinikos darbuotojų – vidaus administravimo tikslais;

c) buvusių darbuotojų – saugojami ir teikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose

d) sveikatos mokslų specialistus ruošiančių formaliojo šveitimo mokyklų studentų ir darbuotojų – mokymo ir mokslinio tyrimo

Asmens duomenys yra teikiami tik kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektas turi šias teises:

  • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • atšaukti savo sutikimą;
  • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“);
  • prašyti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
  • teisę į duomenų perkeliamumą;
  • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
  • pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka pateikta Elgesio kodekso 5 priede.

Norėdami įgyvendinti duomenų subjekto teises užpildykite prašymą (pavyzdinė forma Elgesio kodekso 5 priedo priedas).

Duomenų saugumas

  • įgyvendino organizacines ir technines priemones skirtas užtikrinti asmens duomenų saugumą, kaip nurodyta Elgesio kodekso 4 priede.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Esant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į (Klinikos kontaktinis Domantas Kilda) el. paštu  (info@kildosklinika.lt)  ir į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap.digai@gmail.com arba tel. Nr. +370 685 77024.